G. Rongi vs Kingsko rivarly

G. Rongi vs Kingsko rivarly

G. Rongi Matigari (Left) and Kingsko Ligih (Right), music artists from Kenya. Photo Courtesy: EAZZZ TV/Kingsko.

G. Rongi Matigari (Left) and Kingsko Ligih (Right), music artists from Kenya. Photo Courtesy: EAZZZ TV/Kingsko.