Rift Valley Railways

Rift Valley Railways

Rift Valley Railways Kampala train station. Kenya Railways terminated the Rift Valley Railways’ (RVR) 25-year contract

Rift Valley Railways Kampala train station. Kenya Railways terminated the Rift Valley Railways’ (RVR) 25-year contract